Satama Laatu ja ympäristö

Vastuullista satamatoimintaa

Kemin Satama Oy haluaa tuottaa laadukkaita, asiakkaan tarpeita vastaavia palveluita ympäristöä kunnioittaen. Satama seuraa ja kehittää jatkuvasti toimintansa laatua ja toimintajärjestelmää, ja on sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Työterveys- ja työturvallisuusstandardien mukaisesti Kemin Satama Oy painottaa kaikessa liiketoiminnassaan turvallisuutta, sekä vammojen ja terveyden heikkenemisen ehkäisemistä. Ympäristön laatujärjestelmällä Satama pyrkii vähentämään toimintansa haitallisia ympäristövaikutuksia ja kohottamaan ympäristötietoisuutta niin omien työntekijöiden kuin satamassa toimivien sidosryhmien keskuudessakin.

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Kemin Satama Oy:n toiminta koostuu sertifioidusta toimintajärjestelmästä. Ympäristöjärjestelmä ISO 14001, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001 ja laatujärjestelmä ISO 9001 ohjaavat Satamaa ja sen sidosryhmiä toiminnan, laadun, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Toimintajärjestelmä myös vastaa Kemin Satama Oy:n omiin ja sidosryhmien asettamiin vaatimuksiin sataman toiminnan tasosta. Ympäristöluvalla ja standardeilla varmistetaan Kemin Satama Oy:n ja sen toiminnan laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuustavoitteiden saavuttaminen sekä niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen.

Ympäristö osana toimintaa

Kemin Satama Oy sijaitsee Pohjanlahden perukassa Perämerellä, Suomen suurimman joen, Kemijoen, suistoalueella. Maankohoamisen myötä muuttuva maisema, veden matala suojapitoisuus ja pohjoisen luonnon herkkyys tekevät alueesta ainutlaatuisen toimintaympäristön, jonka hyvinvoinnista myös Kemin Satama Oy haluaa pitää huolta.

Kemin Satama Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan ympäristön hyvinvoinnin ja edistämään kestävää kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa ympäristövaatimusten huomioimista kaikessa satamatoiminnassa, sekä tarpeenmukaista ja tehokasta energian käyttöä. Myös alusten jättämien ja sataman omassa toiminnassa syntyvien jätteiden asianmukainen keräys, lajittelu ja kierrätys kuuluvat osana ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Tutustu myös sataman jätehuolto-ohjeisiin
Jätehuolto-ohje

Laatu ja ympäristöasioissa ota yhteyttä

Jukka Kotajärvi
Liikennepäällikkö
puh. +358 40 504 0466
jukka.kotajarvi@keminsatama.fi

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Kemin Satama Oy:n toimintajärjestelmä koostuu sertifioidusta ympäristö ISO 14001,
työterveys, työturvallisuus ISO 45001 ja laatujärjestelmästä ISO 9001.
Toimintajärjestelmällä tuetaan prosessien toimintaa ja varmistetaan,
että palvelut ja tuotteet vastaavat asiakkaan tarpeita.